Full-Time

Horng-Dar(HONDA) Wang
Suh-Chin Wu
Jya-Wei Cheng
Shiue-Cheng (Tony) Tang
J. L. Yang
I-Ching Wang
Yu-Ting Chou
Tzu-Kang Sang
Chuang-Rung Chang
Yu-Hsin Chiu
Y.F.Lin
KAI-TI LIN

Non-Affiliated

Pele Chong
Chii-Cherng Liao

Honorary

Kenneth K. Wu

Adjunct

Tse-Hua Tan
Ann-Shyn Chiang
Cheng-Wen Wu
Hsing-Jien Kung

Retired

Haimei Huang
Shieh-Te Tan
Y. K. Lai